Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Voľné pracovné miesto

Základná  škola,  Mostná 3,  Nové Zámky prijme  do  pracovného  pomeru učiteľa/učiteľku druhého stupňa základnej školy so študijným odborom - fyzika s nástupom od  01. 09. 2021

a) Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, Mostná 3, 940 58 Nové Zámky

b) Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ – učiteľ druhého stupňa základnej školy

c) Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore fyzika. (Detailný  popis  možných  kvalifikačných predpokladov je ustanovený vyhláškou  č. 1/2020 Z. z., v prílohe č.1, III. časť ),

d) Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov,

e)  Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť,  zdravotná spôsobilosť,  ovládanie štátneho jazyka,

f) Platové náležitosti:

plat bude určený v závislosti  od zaradenia do  karierového stupňa a započítanej praxe v zmysle zákona č.138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.