Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Voľné pracovné miesto

Základná  škola,  Mostná 3,  Nové Zámky prijme  do  pracovného  pomeru pedagogického asistenta/asistentku s nástupom od  01. 09. 2021.

a) Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, Mostná 3, 940 58 Nové Zámky

b) Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:

pedagogický asistent – asistent učiteľa

c) Kvalifikačné predpoklady:

- úplné stredné pedagogické vzdelanie

- vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa – učiteľstvo a pedagogické vedy

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa -  učiteľstvo a pedagogické vedy

d) Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

e)  Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

Bezúhonnosť,  zdravotná spôsobilosť,  ovládanie štátneho jazyka.

f) Platové náležitosti:

Plat bude určený v závislosti  od zaradenia do  karierového stupňa a započítanej praxe v zmysle zákona č.138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie spolu s požadovanými dokladmi zasielať na adresu:

Základná škola,  Mostná 3,  940 58  Nové Zámky

Tel. kontakt:    035/6460235, 035/6420771,  e-mail: zsmostna@azet.sk