Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Slávnostné otvorenie šk. r. 2016/20175.9.2016

Milí žiací, vážený pedagogický zbor, vážení rodičia, starí rodičia, priatelia školy!

Dovoľte mi, aby som vás po prázdninách a dovolenkách srdečne privítal na pôde našej školy, zaprial vám všetkým krásne pondelkové ráno, ktoré je výnimočné tým, že je 5.september a začína nový školský rok 2016/2017. Teším sa, že môžem privítať aj rodičov našich žiakov, ktorí svojou účasťou dokazujú, ako veľmi im na ich deťoch záleží, ale hlavne s radosťou vítam všetkých našich žiakov kvôli ktorým sme dnes tu. Každý školský rok je pre niekoho z nás niečim výnimočný. Niekto odíde, niekto zase príde. Srdečne vítam nové posily v našom pedagogickom zbore, ktorými sú Mgr. Monika Garajová, Mgr. Elena Závodská  a Mgr. Igor Jašík.

V úvode svojho príhovoru som spomenul nádherný čas prázdnin a dovoleniek. Dúfam, že všetci ste mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, že ste si oddýchli od školských povinností a načerpali nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie nového školského roka. Počnúc dnešným dňom totiž ten pomalý a pokojný rytmus prázdnin a dovoleniek končí a vystrieda ho dlhodobejšie pracovné tempo ako učiteľov, tak aj vás, žiakov.

Škola nie je len  učenie, skúšanie a písomky, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

Určite Vám nemusím pripomínať, aký význam má vzdelanie pre mladých ľudí v dnešnej dobe. Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných, schopných postarať sa samých o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť vedomosti, prípadne rýchlo získať nové informácie. K tomu potrebujete mať dobré základy vzdelania, potrebujete vedieť využívať nové informačno -  komunikačné technológie a samozrejme ovládať cudzie jazyky.

Dovoľte mi, krátko sa prihovoriť jednotlivým skupinám ľudí, ktorých vzájomná spolupráca je jedným z hlavných predpokladov fungovania dobrej školy.

Vážení rodičia, dennodenne nám zverujete to najcennejšie, vaše deti. Od učiteľov očakávate maximálny profesionálny prístup k práci a od školy kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Som presvedčený o tom, a to určite hovorím aj za svojich kolegov, že máme rovnaký zámer, ktorý je možné docieliť, a to cestou dobrej komunikácie a vzájomnej spolupráce, na ktorú sa všetci tešíme.

Vážený pedagogický zbor, milé kolegyne, kolegovia, dobrý učiteľ je ten, ktorý s úsmevom víta ráno deti do školy, má svoj harmonogram dňa, povzbudzuje a oceňuje žiakov, je dirigentom triedy, udržiava poriadok a disciplínu, je reprezentantom všeľudských hodnôt. Vážené kolegyne, kolegovia, týmto chcem v dobrom pripomenúť, aká náročná a namáhavá, no zároveň zodpovedná je vaša práca. Prajem vám preto veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu a odpovedí na zvedavé otázky vašich žiakov.

Milí žiaci, keďže tvoríte najdôležitejšiu súčasť  tejto, školy, a zjavne ste tu v prevažnej väčšine, dovoľte mi na záver prihovoriť sa aj vám. Naša škola vám ponúka množstvo možností nielen v oblasti vzdelávacej, ale aj v oblasti záujmovej činnosti, a to na zdokonaľovanie skrytých talentov, túžob a snov v oblasti vedeckej, jazykovej, športovej, kultúrnej, či inej, ktorá vás baví a zaujíma.Určite vám blúdi v hlave myšlienka aký tento rok bude? Čo vás čaká?

Čaká na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu materinského jazyka, vyučovanie anglického jazyka, konverzácia  v nemeckom a ruskom jazyku spomienky na predkov a zvyky regiónu. Už teraz sa teším na farebné, zaujímavé ročníkové projekty, v ktorých dokazujete každoročne svoju kreativitu.

Našim deviatakom prajem úspešný záverečný ročník. Milí naši deviataci, čaká vás náročný školský rok. Je pred vami náročná úloha vybrať si povolanie, na ktoré sa budete pripravovať na strednej škole. Čaká vás testovanie, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Je na vás, koľko sa tejto príprave budete venovať, je na vás, koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Urobte všetko preto, aby sme boli my, vaši učitelia, ako aj vaši rodičia, ale predovšetkým vy sami pri prezeraní svojich výsledkov na seba hrdí. Držím vám vo všetkom palce.

Osobitne na našej škole vítam našich najmenších – našich prváčikov, ktorí sa po prvýkrát posadia do školských lavíc a po prvýkrát začujú zvonenie školského zvončeka. Nový školský rok bude pre nich rokom mnohých zmien, preto sa my všetci posnažíme pomáhať im pri riešení ich detských problémov a starostí. Pri teto príležitosti by som rád predstavil kolegyne pani učiteľky Evu Václavovú a Katarínu Bakošovú, ktoré budú našich najmenších sprevádzať ich prvým dôležitým školským rokom.

My pedagógovia urobíme všetko preto, aby bolo v tejto škole „trendy“ učiť sa, mať dobré výsledky a neboli hrdinami tí, čo chodia poza školu. S tými sa rýchlo rozlúčime.

Milí žiaci, tešia sa na vás  pani vychovávateľky v ŠKD, ktoré pre vás pripravili výchovný program s radosťou do sveta hier, tešia sa na vás pani kuchárky v školskej jedálni a pozdravujú vás aj pani upratovačky s pánom školníkom, ktoré vám vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili.Tešia sa na vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod.

Zaželajme si v závere veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce. Ja sa budem o pohodu na našej škole snažiť zo všetkých síl.

Prajem vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok. Vám, dievčatá a chlapci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.


riaditeľ školy – PaedDr.Peter Halmeš