Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Účelové cvičenie roč. 5. – 9.27.6.2017

Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre občana v oblasti ochrany života a zdravia a to nielen v aktuálnom čase počas vzdelávania v škole, ale aj v úlohe perspektívnej v dospelosti v rôznych zamestnaniach.

Žiaci 5. – 9. ročníka boli rozdelení do šiestich skupín (podľa tried) a každá trieda mala svojho veliteľa, ktorý dostal orientačnú mapu areálu Sihoť a kartičku na zapisovanie získaných bodov. Podľa mapky areálu žiaci hľadali  jednotlivé stanovištia, plnili zadané úlohy a odpovedali na otázky, za čo získali body.

Stanovištia:

  1. Zdravotná príprava – poskytnutie 1.predlekárskej pomoci.
  2. Zdravotná príprava – ošetrenie rôznych druhov poranení, prenos ranených.
  3. Určovanie svetových strán podľa prírodných úkazov bez použitia buzoly a kompasu, prekonanie prekážky, spoznávanie známych - neznámych rastlín.
  4. Varovné signály CO, evakuačná batožina, linky tiesňového volania.
  5. Hľadanie pokladu – určovanie azimutu na mape, základné pravidlá prevencie pred bleskom, základné pravidlá bezpečnosti pri turistike.
  6. Orientácia v teréne podľa mapy, určovanie vzdialeností podľa mierky mapy, poznávanie topografických, turistických a dopravných značiek a predpisov.

Vyhodnotenie:

  1. miesto: 8. B
  2. miesto: 9. B, 7. A
  3. miesto: 5. A

Víťazov čaká sladká odmena. Srdečne blahoželáme!