Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

História školy

Základná škola na Mostnej ulici v Nových Zámkoch je školou plnoorganizovanou, mestského typu. Svojimi výsledkami a úspechmi si vybudovala dobré meno nielen v meste Nové Zámky, ale aj v Nitrianskom kraji.

Škola bola odovzdaná do užívania 29. augusta 1980, a tak v septembri mohlo do 34 tried zasadnúť viac ako 1200 detí. Neskôr, po otvorení ďalších novozámockých základných škôl a s klesajúcim populačným vývojom, sa počty tried a žiakov znižovali.

Deti tejto školy mali to šťastie, že vo vedení a v pedagogickom zbore pôsobili vždy takí pedagógovia, ktorým záležalo na ich osobnostnom raste, a preto sledujúc vývojové trendy v pedagogike i potreby súčasnosti, vytvárali pre ich výchovu a vzdelávanie tie najlepšie podmienky.

Už po 2 rokoch existencie, v roku 1982, boli na škole zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Prichádzali do nich talentovaní žiaci aj z iných novozámockých škôl a spolu s pedagógmi, vďaka výsledkom na matematických, fyzikálnych, chemických, biologických a geografických olympiádach, budovali osobitý charakter a dobré meno školy.

Škola má niekoľkoročné skúsenosti i s prácou so športovo talentovanými deťmi. Vďaka učebnému variantu tried so športovou prípravou zameranou na ľadový hokej, športovú gymnastiku a aerobik a atletiku získava každý rok i žiakov z iných obvodov mesta a z obcí Novozámockého, Komárňanského a Šalianskeho okresu. Vďaka dobrej spolupráci s Hokejovým klubom Lokomotíva Nové Zámky, Gymnastickým klubom Nové Zámky a Atletickým clubom Nové Zámky sa jej darí vychovávať úspešných športovcov, účastníkov mládežníckych súťaží regionálnej a republikovej úrovne.

Učitelia školy pružne reagujú na celosvetové trendy, predovšetkým na prechod k informačnej spoločnosti, na potrebu vedieť vyhľadávať informácie a efektívne s nimi pracovať. Cieľom školy je, aby všetci žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku boli počítačovo gramotní a vedeli pracovať s internetom.

Od školského roku 2003/2004 realizujeme na škole projekt Otvorená škola. V rámci neho sa snažíme zmeniť spoločenské postavenie školy, ktorá sa stáva centrom nielen vzdelávania, ale aj kultúry, športu, voľného času detí, rodičov a obyvateľov priľahlej komunity.

Škola poskytuje možnosti na aktívne trávenie voľného času detí v mimovyučovacom čase. Žiakom školy ponúkame pestrý výber aktivít v 40 záujmových útvaroch rôzneho zamerania tak, aby si čo najviac detí mohlo vybrať záujmový útvar podľa svojich záľub a potrieb. Pravidelné voľnočasové aktivity dopĺňame i jednorazovými podujatiami, ako sú športové súťaže, karnevaly, detské diskotéky, internetové popoludnia, zábavné vzdelávacie podujatia, recitačné a spevácke súťaže. Ponúkame tak našim deťom zaujímavú alternatívu voči negatívnym javom súčasnosti, akými sú nuda, nedostatok pohybu, stres, negatívny vplyv partií, agresivita, rôzne sociálno-patologické javy a závislosti.

Pre rodičov žiakov a ich príbuzných pravidelne pripravujeme kultúrne a spoločenské podujatia: vianočná akadémia, školská akadémia, tvorivé dielne, výstavy literárnych prác detí, otvorené hodiny, ples rodičov a učiteľov. Všetky tieto podujatia pomáhajú utužovať vzťahy medzi rodičmi a žiakmi a podporujú vzájomnú spoluprácu rodičov a učiteľov.

Škola už tradične aktívne spolupracuje s miestnymi materskými školami. Pravidelne pre nich pripravuje otvorené hodiny, pre rodičov podujatia s ukážkami práce s deťmi a pre budúcich prvákov – Malý výlet do veľkej školy.

Na zviditeľnení a šírení dobrého mena školy majú zásluhu žiaci, ktorí každoročne dosahujú vynikajúce výsledky na okresných a krajských olympiádach v matematike, fyzike, chémii, geografii, biológii či cudzích jazykoch a na športových súťažiach rôzneho zamerania. Kultúrny život mesta spestruje svojimi vystúpeniami i detský folklórny súbor Zlatý levík.

V lete 2015 prešla škola rozsiahlou vonkajšou rekonštrukciou a získala  krásny nový vzhľad. Plastové okná, zateplené steny s oku lahodiacim  oranžovo-hnedým odtieňom urobili z Mostnej školy krásavicu, ktorá hrdo pozerá spoza bohatej zelene školského areálu. Táto premena zabezpečí, že škola s kvalitným vzdelávacím programom, kvalitnými a zanietenými pedagógmi, škola s moderným vybavením a veľkým potenciálom bude deťom aj učiteľom poskytovať aj kvalitné a zdravé priestory pre prácu, vzdelávanie, športovanie, zábavu.