Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Školský špeciálny pedagóg

I. stupeň

Mgr. Mária Mudráková

Konzultačné hodiny:

Pondelok:    8:00 – 8:45  11:30 – 12:00
Streda:       11:30 – 12:00
Piatok:          8:00 – 8:45

Prípadne podľa potreby po telefonickom - tel. 0903 134 099, alebo osobnom dohovore.

E-mail: ria.mudrakova@gmail.com

Kabinet školského špeciálneho pedagóga, 2. poschodie, miestnosť č. S18

II. stupeň

PaedDr. Anna Bodisová

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 8.00 – 8.45
Utorok:     8.00 – 8.45
Streda:      8.00 – 8.45       13.00 – 15.00
Štvrtok:     8.00 – 8.45       13.00 – 15.00
Piatok:       8.00 – 8.45

Prípadne podľa potreby po telefonickom - tel. 0918 535 973, alebo osobnom dohovore.

E-mail: ab.logopor@azet.sk

Kabinet školského špeciálneho pedagóga, 1. poschodie, miestnosť č. D7


Na našej škole rešpektujeme princíp individuality každého žiaka  a snažíme sa poskytovať našim žiakom také podmienky, ktoré umožňujú ich úspešný rozvoj vo všetkých zložkách osobnosti.

Cieľom špeciálneho pedagóga je zabezpečiť potreby žiaka, ktorý je integrovaný, zohľadňovaný, alebo krátkodobo potrebuje individuálny prístup a pomoc, a umožniť mu byť úspešný pri plnení školských povinností a úloh.

 • Školský špeciálny pedagóg má v starostlivosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).  Za žiakov so ŠVVP sú považovaní žiaci so zdravotným znevýhodnením/ zdravotným postihnutím, žiaci chorí  alebo zdravotne oslabení, žiaci s vývinovými poruchami učenia a správania,  žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia, žiaci s nadaním.
 • Svoju starostlivosť zameriava aj na žiakov s ťažkosťami miernejšieho charakteru. Sú to žiaci bez individuálnej integrácie, ktorí potrebujú špeciálno-pedagogickú starostlivosť založenú na krátkodobých či dlhodobých podporných opatreniach.
 • Náplňou jeho práce sú aj preventívne aktivity, pozorovanie a orientačná diagnostika žiakov.
 • Ku školskému špeciálnemu pedagógovi sa žiaci dostávajú na odporučenie odborného pracoviska, učiteľa alebo na žiadosť rodičov.
 • Školský špeciálny pedagóg pracuje s deťmi individuálne /v malých skupinách/ v kabinete špeciálneho pedagóga alebo priamo na vyučovacej hodine v triede.

Do terapeutickej starostlivosti sa zaraďujú :

 • technika čítania, porozumenie čítanému textu, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu
 • rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky
 • rozvoj písomného prejavu a uplatňovania gramatických pravidiel
 • rozvoj sluchového a zrakového vnímania
 • rozvíjanie pravo-ľavej a priestorovej orientácie, pozornosti
 • cvičenia na zmiernenie ťažkostí spôsobených skríženou lateralitou
 • rozvoj číselných predstáv, základných matematických operácií

Pri svojej práci využíva :

 • reedukačné a kompenzačné pomôcky/ prehľadné tabuľky, obrázky, pracovné listy upravené podľa potreby žiaka, čítacie okienka, alternatívne texty, počítačové programy,encyklopédie, detské knihy, didaktické hry, puzzle, skladačky, čitateľské tabuľky... atď.

Okrem práce so žiakmi špeciálny pedagóg spolupracuje :

 • s odbornými zamestnancami školy – školský psychológ : depistáž a orientačná diagnostika, terapeutická starostlivosť
 • s pedagogickými zamestnancami – asistentmi učiteľa, učiteľmi, vychovávateľmi : odborná pomoc pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích plánov, konzultačná činnosť, pomoc a usmernenie pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenia, katalógové listy, pedagogická diagnostika), zápis do 1. ročníka, testovanie žiakov  5. a 9. ročníka
 • s odbornými poradenskými pracoviskami -  CPPPaP, CŠPP : koordinuje proces spolupráce rodič - škola – poradenské zariadenie, zabezpečuje realizáciu odporúčaní alebo proces individuálnej integrácie na škole
 • so zákonnými zástupcami :  sprostredkovanie základných informácií prípadne následnej spolupráce  medzi zákonnými zástupcami a poradenskými zariadeniami, konzultácie – výmena informácií, návrhy, postupy, opatrenia vzhľadom k dieťaťu, kompletizácia povinnej dokumentácie integrovaného žiaka – správy zo psychologických, špeciálnopedagogických , príp. odborných lekárskych vyšetrení

Čo môže pre Vás urobiť

 • prekonzultovať problémy Vášho dieťaťa
 • realizovať orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku dieťaťa
 • navrhnúť nápravné opatrenia a konkrétne odporúčania (ako pomôcť)
 • poskytnúť systematickú starostlivosť o žiaka v škole
 • pravidelné konzultácie