Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Koncepcia rozvoja ZŠ

Koncepcie rozvoja
Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky na roky 2017 - 2019

Koncepcia rozvoja školy je vypracovaná na základe analýzy súčasného stavu, nadväzuje na predchádzajúcu koncepciu rozvoja školy, aktuálny stav školy, tradície a silné stránky školy. Vychádza aj zo sociálnej, spoločenskej, demografickej a ekonomickej analýzy školy.

 

Vízia školy:

Sme škola priateľská k deťom, učiteľom a rodičom. Záleží nám na spokojnosti všetkých.

Poslanie školy:

Vytvárame stimulujúce prostredie pre rozvoj prirodzeného nadania a rôznorodosti talentov žiakov, učiteľov. Podporujeme zmysluplné učenie pre život a celoživotné učenie detí aj učiteľov. Zameriavame sa na cieľavedomý rozvoj tvorivosti detí a ich sociálnych zručností, ako sú rešpekt k rôznorodosti, komunikácia, tímová práca. Vytvárame príležitosti pre spoluprácu medzi rodinou, školou, komunitou.

Plné znenie TU