Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Školský klub detí KAMARÁT17.3.2014

 

Hlavným cieľom výchovy mimo vyučovania v našom školskom klube je plnohodnotne napĺňať voľný čas detí. Tým sa prispieva jednak k ochrane detí pred nežiadúcimi sociálnymi vplyvmi. Jednak sa otvára priestor na rozvoj ich špecifických schopností.

 

Naším výchovným pôsobením vedieme deti k pochopeniu myšlienky:


"Poznajúc seba samého, poznáš celý svet."

S mnohými  deťmi sa stretávame denne už o 6:30 hod. ráno, aby   ich rodičia mohli spokojne nastúpiť do práce. Z tejto rannej služby, kde môžu deti kresliť, čítať, hrať sa a spokojne relaxovať, odchádzajú do svojich tried.

Po vyučovaní sa znovu stretávame vo svojich oddeleniach, kde si rozvíjajú svoje schopnosti v rôznych tematických oblastiach výchovy. V rámci pripravy na vyučovanie sa pod dohľadom svojich pani vychovávateliek venujú vypracovaniu písomných domácich úloh a rôznymi didaktickými hrami si opakujú prebraté učivo.

Na celý rok máme pre deti pripravené množstvo akcií, športových súťaží ako aj rôznych pohybových aktivít v prírode.