Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Výchovná poradkyňa

Mgr. Jana Bošanská
e-mail : j.cenka@centrum.sk

Konzultačné hodiny:

V prípade potreby si možno konzultačné hodiny dohodnúť individuálne: j.cenka@centrum.sk

Výchovný poradca na ZŠ plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí.

V rámci profesijnej orientácie žiakov

- sa stará najmä o komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a strednými školami,
- poskytuje informácie o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky,
- zbiera informácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy,
- zabezpečuje správne vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu.

Dôležité dátumy prijímacieho konania na SŠ v školskom roku 2023/2024:

 • Do 20. 3. 2024 - zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi SŠ,
 • 20. 3. 2024 - Testovanie 9 – riadny termín,
 • 25. 3. - 19. 4. 2024  - overenie športového nadania - 1. fáza talentových skúšok na stredné športové školy,
 • 4. 4. 2024 – Testovanie 9 – náhradný termín
 • 29. 4. 2024 - 1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej  spôsobilosti pre stredne športové školy  - 2. fáza, v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 26. 4., 30. 4. 2024,
 • 2. 5. 2024 (3. 5. 2024) -  1. kolo 1. termín prijímacích skúšok vrátane osemročných gymnázií,
 • 6. 5. 2024 (7. 5. 2024) - 1. kolo  2. termín prijímacích skúšok vrátane osemročných gymnázií,
 • 9. 5. 2024 – 1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej starostlivosti pre Stredné športové školy – 2. fáza, v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. 5., 13. 5. 2024,
 • 17. 5. 2024zverejnenie výsledkov prijímacieho konania,
 • Do 22. 5. 2024zákonný zástupca žiaka potvrdí písomne strednej škole prijatie na vzdelávanie (nástup na SŠ),

.....................................................................................................................................................

 • 18. 6. 2024 /19. 6. 2024/ - 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest žiakov,
 • 21. 6. 2024 - zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 2. kola,
 • Do 26. 6. 2024 - zákonný zástupca žiaka potvrdí písomne strednej škole prijatie na vzdelávanie (nástup na SŠ).

Zákonný zástupca žiaka môže podať:

2 prihlášky na 2 rôzne SŠ alebo na 2 rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ,

alebo 2 prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou a  2 prihlášky na bežné SŠ, (možnosť podať až 4 prihlášky).

Deň otvorených dverí (DOD):

Podľa záujmu žiakov o štúdium na jednotlivé SŠ sa naši žiaci zúčastnia DOD v sprievode pedagóga (2 školy), individuálne na žiadosť rodiča s potvrdením z danej školy (2 školy).

Informácie:  www.zsmostna.sk , www.svs.edu.sk, alebo web stránky jednotlivých SŠ.

Konzultačné hodiny si možno dohodnúť individuálne: j.cenka@centrum.sk (Mgr.Jana Bošanská)

 

Stredné školy v Nových Zámkoch:

Názov strednej školywww stránka školytelefónne č.
Gymnázium N.Zámky www.gymnz.sk 6420 404
SPŠ elektrotechnická N.Zámky spojenaskolanz.edupage.org 6418 256
Stredná zdravotnícka škola, N.Zámky www.szskalvarianz.edu.sk 6400 879
SOŠ Nové Zámky, Jesenského ulica, N.Z. www.soujesnz.sk 6428 642
SOŠ hotel. služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, N.Z. www.hosnz.sk 6428 623
Stredná odborná škola stavebná, Nitrianska 61, N.Z. soustavnz.edupage.org 6401 083

Tu si otvor "LETÁK SŠ":
Zoznam stredných škôl v Nových Zámkoch a blízkom okolí (Microsoft Word Document)

Informácie o všetkých stredných školách na Slovensku, počtoch hlásiacich sa a prijímaných žiakov, otváraných odboroch, kontaktné údaje a iné môžete nájsť na www stránke:
www.svs.edu.sk

Ďalšie dôležité a zaujímavé informácie súvisiace s voľbou povolania môžete získať na stránkach: