Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Výchovná poradkyňa

Mgr. Jana Bošanská
e-mail : j.cenka@centrum.sk

Konzultačné hodiny:

V prípade potreby si možno konzultačné hodiny dohodnúť individuálne: j.cenka@centrum.sk

Výchovný poradca na ZŠ plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí.

V rámci profesijnej orientácie žiakov

- sa stará najmä o komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a strednými školami,
- poskytuje informácie o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky,
- zbiera informácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy,
- zabezpečuje správne vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu.

Dôležité dátumy prijímacieho konania na SŠ v školskom roku 2020/2021:

 • Do 1.2.2021 - SŠ zverejní kritériá prijatia a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory s talentovou skúškou .
 • Do 20.2.2021 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
 • 24.3.2021 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ, (14. a 15.4.2021 – náhradný termín).
 • Do 31.3.2021 - SŠ zverejní kritériá prijatia na netalentové učebné a študijné odbory
 • Od 15.3.2021 - 30.4.2021 - talentové skúšky.
 • Do 10.4.2021 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory ( okrem SŠ s talentovou skúškou ) i na 8 - roč. gymnáziá.
 • ZŠ zbiera posledné informácie o záujme žiakov do polovice marca, koncom marca sa prihlášky tlačia a žiaci ich dostanú do vlastných rúk, dajú potvrdiť lekárovi a podpísať rodičom (zákonnému zástupcovi).
 • 10.5.20211.kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií).
 • 13.5. 2021 - 1.kolo 2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií).
 • Od 25.5.2021 – odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.
 • 22.6.2021 - 2.kolo prijímacích skúšok (pre žiakov, ktorí neuspeli ani v jednom termíne 1.kola prijímacích skúšok).
 • Od 25.6.2021 – odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

Zákonný zástupca žiaka môže podať:

2 prihlášky na 2 rôzne SŠ alebo na 2 rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ,

alebo 2 prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou a  2 prihlášky na bežné SŠ, (možnosť podať až 4 prihlášky).

Deň otvorených dverí (DOD):

Podľa záujmu žiakov o štúdium na jednotlivé SŠ sa naši žiaci zúčastnia DOD v sprievode pedagóga (2 školy), individuálne na žiadosť rodiča s potvrdením z danej školy (2 školy).

Informácie:  www.zsmostna.sk , www.svs.edu.sk, alebo web stránky jednotlivých SŠ.

Konzultačné hodiny si možno dohodnúť individuálne: j.cenka@centrum.sk (Mgr.Jana Bošanská)

 

Stredné školy v Nových Zámkoch:

Názov strednej školywww stránka školytelefónne č.
Gymnázium N.Zámky www.gymnz.sk 6420 404
SPŠ elektrotechnická N.Zámky spojenaskolanz.edupage.org 6418 256
Stredná zdravotnícka škola, N.Zámky www.szskalvarianz.edu.sk 6400 879
SOŠ Nové Zámky, Jesenského ulica, N.Z. www.soujesnz.sk 6428 642
SOŠ hotel. služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, N.Z. www.hosnz.sk 6428 623
Stredná odborná škola stavebná, Nitrianska 61, N.Z. soustavnz.edupage.org 6401 083

Tu si otvor "LETÁK SŠ":
Zoznam stredných škôl v Nových Zámkoch a blízkom okolí (Microsoft Word Document)

Informácie o všetkých stredných školách na Slovensku, počtoch hlásiacich sa a prijímaných žiakov, otváraných odboroch, kontaktné údaje a iné môžete nájsť na www stránke:
www.svs.edu.sk

Ďalšie dôležité a zaujímavé informácie súvisiace s voľbou povolania môžete získať na stránkach: