Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Školský poriadok

VNÚTORNÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV ŠKOLY

ÚVOD

Pri stanovení pravidiel správania sa žiakov na pôde školy vychádzame zo všeobecných noriem správania s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia každého žiaka, optimalizovať  výchovno - vzdelávací proces a humanizovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi.

Pravidlá sa opierajú aj o Deklaráciu práv dieťaťa a týkajú sa všetkých žiakov rovnako bez ohľadu na pohlavie, rasu či telesné dispozície.

Úplné znenie: Vnútorný poriadok pre žiakov školy - platný od 1. 9. 2023.

Vnútorná smernica školy o používaní mobilných telefónov