Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Školská jedáleň

Rodič-žiak, učiteľ sa sám prihlasuje na stravovanie v školskej jedálni.

Rodič žiaka alebo učiteľ sa týmto prihlásením zaväzuje uhradiť náklady na stravovanie, ktorý sa vykonáva šekom, trvalým príkazom alebo bankovým prevodom do 10. dňa v mesiaci.

Odhlásenie sa zo stravovania je nutné oznámiť vopred do 24 hodín. Do 8:00 hod. ráno je možné vyhlásiť len chorých stravníkov.

Ak sa žiak neodhlási zo stravy a nie je prítomný v škole, rodičia sú povinní uhradiť stravu za daný deň !!!

Suma za neodhlásený obed:
1.-4.ročník  -  1,15 €
5.-9.ročník  -  1,23 €

Stravníkov, ktorí sa zúčastnia akcie organizovanou školou, odhlási písomne zodpovedný pedagóg týždeň vopred u vedúcej školskej jedálne.

Oznámenia prijímame na pevnej linke 035 / 6420 772 alebo mobilnom čísle 0911 979 637.

Platobné informácie:


Číslo účtu: 262 875 86 84 / 1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2875 8684
Variabilný symbol: rok / mesiac / evidenčné číslo stravníka
príklad variabilného symbolu: 201604127

Suma za stravu (za 1 obed):

V zmysle VZN Mesta Nové Zámky č.2/2019 zo dňa 5.6.2019 poplatok za stravu od 1.9.2019 je :

1.-4. ročník 0,00 €
5.-9. ročník 0,03 €
dospelí 1,26 € (+0,07 € zo SF)
réžia 2,00 € / mesiac