Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Školská jedáleň

Pokyny stravníka:

Rodič-žiak, učiteľ sa sám prihlasuje na stravovanie v školskej jedálni.

Rodič žiaka alebo učiteľ sa týmto prihlásením zaväzuje uhradiť náklady na stravovanie, ktorý sa vykonáva šekom, trvalým príkazom alebo bankovým prevodom do 10. dňa v mesiaci.

Prihlásenie alebo odhlásenie zo stravovania je potrebné oznámiť do 14:00 predchádzajúceho pracovného dňa. Výnimkou je pondelok, kedy je možné odhlásiť stravníka do 7:30 ráno.

V prvý deň choroby stravníka je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorázového obedového boxu v čase od 14:00 – 14:15 hod., ktorý si rodič prinesie.

Stravníkov, ktorí sa zúčastnia akcie organizovanej školou, vykoná odhlásenie písomne zodpovedný pedagóg týždeň vopred u vedúcej školskej jedálne.

Oznámenia prijímame na pevnej linke 035 / 6420 772 alebo mobilnom čísle 0911 979 637.


Platba :

1.-4.ročník  -  1,15 €
5.-9.ročník  -  1,23 €
dospelí        - 1,26 € (+0,07 € zo SF)
réžia            - 2,00 € / mesiac

Platba pre HN:

1.-4.ročník  -  0,00 €
5.-9.ročník  -  0,00 €
réžia           - 2,00 € / mesiacPlatobné informácie:

Číslo účtu: 262 875 86 84 / 1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2875 8684
Variabilný symbol: rok / mesiac / evidenčné číslo stravníka
príklad variabilného symbolu: 202109127
Odpísať z poštovej poukážky správa pre adresáta: 21/09/0127

Nutne žiadame o vyplnenie variabilného symbolu!
Platba bez variabilného symbolu nie je identifikovaná a nebude pripísaná na účet stravníka!


Ak sa žiak neodhlási zo stravy a nie je prítomný v škole, rodičia sú povinní uhradiť stravu za daný deň !!!

Suma za neodhlásený obed:
1.-4.ročník  -  1,15 €
5.-9.ročník  -  1,23 €