Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Školská jedáleň

Podľa zákona o dotáciách dieťa má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku poplatku za stravnú jednotku  za obed/deň, ktorá bude zúčtovaná z jednorázového príspevku na stravovanie (20 €).

I. stupeň (1. - 4. ročník):

Stravná jednotka: 1,50  €/ 1 obed

Poskytnutá dotácia na 1 obed: 2,10 €

Režijný poplatok: 6,00 €/ mesiac

II. stupeň (5. – 9. ročník):

Stravná jednotka: 1,70 €/ 1 obed

Poskytnutá dotácia na 1 obed: 2,30 €

Režijný poplatok: 6,00 €/ mesiac

Za január - jún 2024 bude platba za stravovanie účtovaná nasledovne:

-          20,00 € jednorazový príspevok,

-          6,00 € /mesiac režijný poplatok od januára do júna 2024 (t.j. za 6 mesiacov 36,00 €),

-          sumu (podľa šeku) prosíme zaplatiť najneskôr do 10. 9. 2023.

Nevyčerpaný jednorázový príspevok na stravovanie (20 €) bude vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa na konci zúčtovacieho obdobia. (Žiakom 9. ročníka v júli 2024, ostatným žiakom sa prenáša do šk. r. 2024/2025).

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň! Výnimkou je pondelok v každom týždni, kedy je to možné telefonicky do 8:00 hod.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastného obedára v čase od 14.00 - 14.15 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku poplatku za stravnú jednotku: 1. - 4. ročník – 1,50€, 5. - 9. ročník 1,70€. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

-              telefonicky na tel. č.:  035/6420772 alebo 0911979637

-              osobne v Školskej jedálni  pri ZŠ

-              cez EduPage


Platobné informácie:

Číslo účtu: 262 875 86 84 / 1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2875 8684
Variabilný symbol: rok / mesiac / evidenčné číslo stravníka
príklad variabilného symbolu: 202109127
Odpísať z poštovej poukážky správa pre adresáta: 21/09/0127

Nutne žiadame o vyplnenie variabilného symbolu!
Platba bez variabilného symbolu nie je identifikovaná, a teda nie je pripísaná na účet stravníka!


Ak sa žiak poberajúci štátnu dotáciu neodhlási zo stravy a nie je prítomný v škole, rodičia sú povinní uhradiť stravu za daný deň !!!

Suma za neodhlásený obed:
1.-4.ročník  -  1,50 €
5.-9.ročník  -  1,70 €