Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Školská jedáleň

Pokyny stravníka:

Rodič-žiak, učiteľ sa sám prihlasuje na stravovanie v školskej jedálni.

Rodič žiaka alebo učiteľ sa týmto prihlásením zaväzuje uhradiť náklady na stravovanie. Úhrada sa vykonáva šekom, trvalým príkazom alebo bankovým prevodom do 10. dňa v mesiaci.

Prihlásenie alebo odhlásenie zo stravovania je potrebné oznámiť do 14:00 predchádzajúceho pracovného dňa. Výnimkou je pondelok, kedy je možné odhlásiť stravníka do 7:30 ráno.

V prvý deň choroby stravníka je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorázového obedového boxu, ktorý si rodič prinesie, v čase od 14:00 – 14:15 hod.

Stravníkov, ktorí sa zúčastnia akcie organizovanej školou, vykoná odhlásenie písomne zodpovedný pedagóg týždeň vopred u vedúcej školskej jedálne.

Oznámenia prijímame na pevnej linke 035 / 6420 772 alebo mobilnom čísle 0911 979 637.

Na základe všeobecného  záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č.7/2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach sa výška príspevku na stravu a réžiu upravuje s účinnosťou od 1.1.2023 nasledovne:


Platba:


Platba pre HN + ukrajinci + bez daň. bonusu:

Štátna dotácia: 1,30 €

1.-4.ročník 1,50 € 1.-4.ročník
0,20 €
5.-9.ročník
1,70 € 5.-9.ročník 0,40 €
dospelí 2,13 € (+0,07 € zo SF) réžia 4,00 € / mesiac
réžia 4,00 € / mesiac

Platobné informácie:

Číslo účtu: 262 875 86 84 / 1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2875 8684
Variabilný symbol: rok / mesiac / evidenčné číslo stravníka
príklad variabilného symbolu: 202109127
Odpísať z poštovej poukážky správa pre adresáta: 21/09/0127

Nutne žiadame o vyplnenie variabilného symbolu!
Platba bez variabilného symbolu nie je identifikovaná, a teda nie je pripísaná na účet stravníka!


Ak sa žiak poberajúci štátnu dotáciu neodhlási zo stravy a nie je prítomný v škole, rodičia sú povinní uhradiť stravu za daný deň !!!

Suma za neodhlásený obed:
1.-4.ročník  -  1,50 €
5.-9.ročník  -  1,70 €