Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Skratky v rozvrhu

Skratka Názov predmetu
SJL Slovenský jazyk a literatúra
ANJ Anglický jazyk
NEJ Nemecký jazyk
RUJ Ruský jazyk
MAT Matematika
IFV Informatická výchova
PDA Prírodoveda
VLA Vlastiveda
ETV Etická výchova
NAV Náboženská výchova
PVC Pracovné vyučovanie
HUV Hudobná výchova
VYV Výtvarná výchova
TEV Telesná výchova
INF Informatika
FYZ Fyzika
CHE Chémia
BIO Biológia
DEJ Dejepis
GEG Geografia
OBN Občianska náuka
SEE Svet práce
THD Technika
VYU Výchova umením
TSV Telesná a športová výchova
REV Regionálna výchova
ANK Anglická konverzácia
SPP Športová príprava
ZAT Základy techniky
FYP Fyzikálne praktiká
VEU Vecné učenie
ROV Rodinná výchova
POP Pohybová príprava