Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Štatút žiackeho parlamentu

ŠTATÚT

Žiackeho parlamentu Základnej školy Mostná 3 v Nových Zámkoch

Článok 1
Žiacky parlament je iniciatívnym pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole, najmä v oblasti ktorá sa týka mimoškolskej a záujmovej činnosti. Poslaním žiackeho parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole. Spolupracuje s vedením školy, so žiakmi aj s učiteľmi školy.

Článok 2
Sídlom žiackeho parlamentu je ZŠ Mostná 3, Nové Zámky.
Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci – „poslanci” ZŠ, volení tajným hlasovaním v kmeňovej triede školy na jeden školský rok.
Členov žiackeho parlamentu, teda poslancov si volia žiaci 4. – 9. ročníka. Z každej triedy je volený jeden žiak. V školskom roku 2014/2015 je teda 10 „poslancov“ žiackeho parlamentu+ predseda a podpredseda.
V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou, trieda má právo ho odvolať a zvoliť si nového „poslanca“. Ak sa „poslanec“ nezúčastní troch zasadnutí žiackeho parlamentu, ostatní členovia žiackeho parlamentu majú právo ho odvolať. Na zasadnutiach žiackeho parlamentu sa zúčastňuje gestor – pedagogický zástupca. Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Parlament zasadá raz mesačne, vo vopred stanovený deň a čas.

Článok 3
Žiacky parlament na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvoláva gestor žiackeho parlamentu
1. spomedzi svojich členov, tajnou voľbou zvolí predsedu, podpredsedu, zapisovateľa.
2. Program rokovania žiackeho parlamentu zostavuje predseda žiackeho parlamentu spolu s pedagogickým zástupcom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu. Poslanci ho dostanú písomne od podpredsedu žiackeho parlamentu.
3. Počas každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, pozvaných hostí, program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje poslanec - zapisovateľ a odovzdá gestorovi – pedagógovi. Každá zápisnica bude prednesená riaditeľovi školy.
4. Poslanci žiackeho parlamentu čakajú pred zasadnutím na pedagogický dozor pred určenou miestnosťou.
5. Činnosť žiackeho parlamentu sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný a schválený členmi žiackeho parlamentu.
6. Na zmenu štatútu, jeho doplnenie je potrebná nadpolovičná väčšina členov.

Článok 4
Predseda žiackeho parlamentu
1. Zasadnutie žiackeho parlamentu zvoláva jeho predseda.
2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov.
3. Predseda parlamentu je volený na jeden školský rok tajným hlasovaním.
4. Mimoriadne zasadnutie žiackeho parlamentu môže zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy ak o to požiada nadpolovičná väčšina „poslancov“.
5. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu s gestorom riaditeľovi  školy.
6. Informácie získané počas zasadnutia s pánom  riaditeľom  oznámi na ďalšom zasadnutí.
7. Predseda žiackeho parlamentu má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje.
8. Predseda parlamentu rozdeľuje úlohy jednotlivým poslancom pri akciách.
9. Vedie aj ostatných poslancov k aktivite.
10. V tomto školskom roku  predsedom žiackeho parlamentu je Barbora Horáčková z 9. B triedy.

Článok 5
Podpredseda žiackeho parlamentu
1. Podpredseda vypracúva a rozdáva pozvánky na zasadnutia parlamentu.
2. Pomáha predsedovi žiackeho parlamentu.
3. V prípade neprítomnosti predsedu parlamentu vedie zasadnutie parlamentu.
4. Na slávnostnom zahájení a ukončení parlamentu si pripravuje príhovor na zhodnotenie činnosti parlamentu, prípadne na povzbudenie poslancov do plnenia svojej funkcie.
5. V tomto školskom roku  podpredsedom žiackeho parlamentu je Martin Pallek z 9. A triedy.

Článok 6
Poslanecký sľub
Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Budem ako poslanec parlamentu zapájať svoju triedu do akcií školy, budem im odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí ŽP. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.
Nebudem robiť svojím vystupovaním hanbu našej škole, naopak budem propagovať úspechy našej školy na verejnosti.
Budem sa snažiť pracovať tak, aby moja práca a práca celého ŽP pomohla v napredovaní celej školy.

Článok 7
Úlohy poslanca ŽP
1. Poslanec žiackeho parlamentu je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na rokovaní parlamentu na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom, učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.
2. Na každé zasadnutia si poslanci nosia zošit, do ktorého si zapisujú všetko, čo na parlamente rozoberú. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú prediskutovať na parlamente.
3. Zánik členstva v ŽP :
a) vystúpením poslanca
b) vylúčením poslanca z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku
c) zánikom ŽP
4. Zapája sa aktívne do činností, akcií žiackeho parlamentu.
5. Prispieva článkami do školského časopisu, do vysielania školského rozhlasu.
6. Navrhuje a organizuje akcie žiackeho parlamentu.

Článok 8
Vlastnosti člena ŽP
1. Dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŽP.
2. Čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým.
3. Organizačné schopnosti.
4. Zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní.
5. Rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov, schopnosť argumentácie  a vedenia dialógu.
6. Vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny.

Článok 9
Aktivity žiackeho parlamentu
1. Na prvom zasadnutí sa volí predseda, podpredseda a zapisovateľ žiackeho parlamentu.
2. Súčasťou každého rokovania žiackeho parlamentu je riešenie pripomienok poslancov,  ktoré  získali od svojich spolužiakov:
-  správanie žiakov,
-  vyučovací proces,
-  organizovanie besiedok, akadémií, športových a vedomostných súťaží,  zábavné podujatia a pod.         
-  návrhy na estetizáciu školy,
-  čistota školy,
-  návrhy a pripomienky do časopisu, školského rozhlasového vysielania a podobne

Článok 10

Tento štatút bol schválený na zasadnutí Žiackeho parlamentu dňa 8.októbra 2014 a od tohto dňa nadobúda platnosť.

 

V Nových Zámkoch, dňa 8. októbra 2014

PaedDr. Anna Bodisová, koordinátor ŽP