Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Hodnotenie žiakov

Na základe usmernenie MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 riaditeľ školy oznamuje neklasifikovanie predmetov:

 • občianska náuka,
 • technika,
 • hudobná výchova,
 • výtvarná výchova,
 • telesná výchova,
 • pracovné vyučovanie,

ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou ani plnohodnotnou realizáciou.

Hodnotenie ostatných vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie na konci druhého polroka bude vykonané klasifikáciou.

Zásady hodnotenia:

 1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má motivačný charakter, má pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
 2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.
 3. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.
 4. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 8. 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
 5. V čase mimoriadnej situácie žiaci 2. stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 8. 2020.

Ďalší postup hodnotenia a klasifikácie bude prebiehať na základe usmernení MŠVVaŠ SR.