Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

Do 7. mája – riaditeľ SŠ zverejnil kritériá prijatia na SŠ.

Do 15. mája – zákonný zástupca žiaka podal prihlášku riaditeľovi ZŠ.

Do 19. mája – riaditeľ ZŠ pošle prihlášky na SŠ.

Do 29. mája – riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na SŠ, zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania, doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Do 4. júna – zákonný zástupca žiaka doručí SŠ, do ktorej bol žiak prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci bude dátum doručenia na SŠ.

Ak zákonný zástupca nezapíše prijatého žiaka o štúdium do 4. júna 2020, rozhodnutie, ktorým bol žiak na štúdium prijatý podľa § 68 ods.3 školského zákona bude n e p l a t n é.

V takom prípade sa uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu uchádzačovi, ktorý sa v stanovenom počte možných prijatých, neumiestnil – nebol prijatý pre nedostatok miesta.

Do 5. júna – riaditeľ SŠ zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy

Do 15. júna – riaditeľ SŠ oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

Do 19. júna – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na SŠ na 2. kolo prijímacieho konania.

Do 23. júna – sa uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

Do 25. júna - riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí žiaka na SŠ.

Do 30. júna – zákonný zástupca žiaka doručí SŠ po 2. kole prijímacieho konania záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium.


Záväzné potvrdenie o nastúpení - nenastúpení na štúdium:

- vo formáte docx

- vo formáte pdf


Viac informácií nájdete na:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/