Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Obnovenie vyučovania

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu, usmernení hlavného hygienika a v súčinnosti so zriaďovateľom Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky s účinnosťou od 1. 6. 2020 obnovuje školské vyučovanie pre žiakov prvého až piateho ročníka a prevádzku školského klubu detí a školskej jedálne.

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Voľbu či žiak nastúpi alebo nenastúpi do školy ste nahlásili triednemu učiteľovi.

Organizácia vyučovania v 1. - 5. ročníku od 1. 6. 2020 do konca šk. r. 2019/2020

 • prevádzka školy bude zabezpečená od 7:00 do 16:00,
 • žiaci môžu prísť do školy už o 7:00 a do začiatku vyučovania budú v triedach s p. učiteľkou, s ktorou budú mať vyučovanie,
 • ranný školský klub (v školskej jedálni) nebude, pretože nie je povolené preskupovať deti do rôznych skupín,
 • žiaci sa nebudú prezúvať, veci si budú odkladať vo svojej triede,
 • vyučovanie bude začínať o 8:00,
 • rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný,
 • zdravotný filter budú pred vstupom do budovy školy vykonávať určení pedagogickí zamestnanci v čase od 7:00 – do 8:00 h vykonaním dezinfekcie rúk žiaka a zmeraním teploty:
  • vchod A (hlavný vchod): 1. B, 1. C, 2. B, 2. C, 1. D, 2. D, 5. B
  • vchod B (pri šatníkoch): 1. A, 2. A, 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A
 • o 8:00 sa škola uzavrie,
 • v triede/skupine bude max. 20 žiakov, vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Skupina sa môže zmeniť len na začiatku nasledujúceho týždňa.
 • organizácia vyučovania bude prispôsobená súčasnému stavu úpravou rozvrhu a úpravou časového členenia vyučovacieho dňa.

Zákonný zástupca

 • predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy (1. júna), alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • vyplní a podpíše Vyhlásenie, ktoré doručí elektronicky triednemu učiteľovi, alebo odovzdá pri nástupe dieťaťa do školy,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Žiak bude nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy okrem svojej triedy a vonkajších priestorov školy.
 • Žiaka môže do a zo školy  sprevádzať len osoba, ktorá žije so žiakom v spoločnej domácnosti,
 • Pri doprovode žiaka do školy pred vchodom dodržiavajú doprevádzajúce osoby vzájomný fyzický odstup a hygienické zásady.

Odchod žiaka zo školy

 • po vyučovaní, ak nie je prihlásený do ŠKD a nechodí na obedy (podľa harmonogramu vydávania obedov),
 • po obede, ak nie je prihlásený do ŠKD a chodí na obed je povinný obedovať so svojou skupinou, nemôže ísť na obed sám,
 • zo školského klubu detí:
  • v čase určenom zákonným zástupcom - ak žiak chodí domov sám a rodič odovzdal písomný súhlas,
  • zákonný zástupca si dieťa vyzdvihne pri hlavnom vchode, kde bude zabezpečená služba zamestnancov školy, ktorá bude v kontakte s p. vychovávateľkami, alebo môže kontaktovať p. vychovávateľku telefonicky,
  • na školskom dvore alebo v priestoroch školského areálu počas pobytu vonku - zákonní zástupcovia medzi deti nevstupujú, dodržiavajú odstup a hygienické zásady.

Harmonogram vydávania obedov:

od 11.30 - 1. B, 1. C

od 11.40 - 1. A

od 11.50 - 1. D, 2. D

od 12.00 - 2. A

od 12.10 - 2. B, 2. C

od 12.20 - 3. B, 3. C

od 12.30 - 5. A, 5. B

od 12.40 - 3. A

od 12.50 - 4. A, 4. B

Dištančné vzdelávanie

Pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole bude škola naďalej zabezpečovať dištančné vzdelávanie, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie.docx

Vyhlásenie.pdf