Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Príhovor riaditeľa školy2.9.2020

Milí žiaci, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, priatelia školy!

Čas letných prázdnin sa dnešným dňom definitívne skončil, a tak, aj my učitelia, aj Vy, milí naši žiaci, sa po tomto krásnom čase znova stretávame. Začína nový školský rok.

Dúfam, že všetci ste mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, že ste si oddýchli od školských povinností a načerpali nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom roku. Počnúc dnešným dňom ten pomalý a pokojný rytmus prázdnin končí a vystrieda ho pracovné tempo učiteľov aj žiakov.

Škola nie je len  učenie, skúšanie a písomky, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si svojich povinností.

Určite nemusím pripomínať, aký význam má vzdelanie pre mladých ľudí v dnešnej dobe. Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných, schopných postarať sa samých o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť vedomosti, rýchlo získať nové informácie. K tomu treba mať dobré základy vzdelania.

Dovoľte mi, krátko sa prihovoriť jednotlivým skupinám ľudí, ktorých vzájomná spolupráca je jedným z hlavných predpokladov fungovania dobrej školy.

Milí rodičia,  nakoľko i Vy ste nesmierne dôležitým článkom v reťazci výchovy a získavania vzdelania Vašich detí, nevyhýbajte sa spolupráci so školou a rodičovským povinnostiam. Vytvorte deťom podnetné prostredie, kde bude vládnuť istota, porozumenie, láska a dôsledne dbajte o to, aby Vaše deti do školy chodili. Veď kto by mal najlepšie poznať svoje dieťa, ak nie rodič.

Vážený pedagogický zbor, milé kolegyne, kolegovia, dobrý učiteľ je ten, ktorý s úsmevom víta ráno deti v škole, povzbudzuje a oceňuje žiakov, je dirigentom triedy, udržiava poriadok a disciplínu, je reprezentantom všeľudských hodnôt. Vážené kolegyne, kolegovia, týmto chcem v dobrom pripomenúť, aká náročná a namáhavá, no zároveň zodpovedná je vaša práca. Prajem vám preto veľa pozitívnej energie a množstvo pedagogického taktu.

Milí žiaci, keďže tvoríte najdôležitejšiu súčasť  tejto, školy, dovoľte mi na záver prihovoriť sa aj vám. Naša škola vám ponúka množstvo možností nielen v oblasti vzdelávacej, ale aj v oblasti záujmovej činnosti, a to na zdokonaľovanie skrytých talentov, túžob a snov v oblasti vedeckej, jazykovej, športovej, kultúrnej, či inej, ktorá vás baví a zaujíma.

Našim deviatakom prajem úspešný záverečný ročník. Milí naši deviataci, čaká vás náročný školský rok. Je pred vami náročná úloha vybrať si povolanie, čaká vás testovanie, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Je na vás, koľko sa tejto príprave budete venovať, je na vás, koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Urobte všetko preto, aby sme boli my, vaši učitelia, ako aj vaši rodičia, ale predovšetkým vy sami pri prezeraní svojich výsledkov na seba hrdí. Držím vám vo všetkom palce.

Skúška v podobe testovnia zo slovenského jazyka a matematiky čaká aj našich piatakov,  pani učitelky na prvom stupni vás dobre pripravili a s touto úlohou si určite poradíte.

Zvlášť vítam našich prváčikov, dnešným dňom sa stávate ozajstnými žiakmi našej základnej školy. Vitajte v našej školskej rodine. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole. Nebojte sa, už skoro zistíte, akí ste šikovní, čo všetko už viete. Sľubujem vám, že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, písať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Nový školský rok bude pre vás rokom mnohých zmien, preto sa my všetci posnažíme pomáhať vám pri riešení detských problémov a starostí.

Milí žiaci, okrem učiteľov sa tešia na vás  pani vychovávateľky v školskom klube, ktoré pre vás pripravili pestrý program, tešia sa na vás pani kuchárky v školskej jedálni a pozdravujú vás aj pani upratovačky s pánom školníkom a údržbárom, ktorý vám vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili.Tešia sa na vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod.

Zaželajme si, aby nový školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločných podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, a nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním.

Všetkým prajem, aby školský rok 2020/2021, ktorý týmto považujme za otvorený, bol pre nás  úspešný a priniesol čo najviac príjemných situácií a veľa užitočného!

riaditeľ školy – PaedDr.Peter Halmeš