Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Významné historické osobnosti z vlastivedy „očami našich štvrtákov“

Významné historické osobnosti z vlastivedy „očami našich štvrtákov“

 

Na území našej republiky sa narodili alebo pôsobili mnohé významné osobnosti, ktoré sa svojím životom, odhodlaním a prácou zapísali do histórie ľudstva. Už samotný Albert Einstein zdôrazňoval myšlienku, že „osobnosti sa neformujú peknými rečami, ale prácou a vlastným výkonom.“

Aj naši štvrtáci sa na hodinách vlastivedy učili o niektorých významných historických osobnostiach, ktoré sa svojimi činnosťami zapísali do dejín ľudstva. Žiaci sa dozvedali, kto bol Ľudovít Štúr, M.R. Štefánik, Mária Terézia či T.G. Masaryk. O významných osobnostiach sa žiaci oboznamovali prostredníctvom prezentácii, encyklopédii či projektov, ktoré si vytvárali. Získané vedomosti zo života vybraných významných osobností žiaci preukázali pri práci s pracovným listom na hodine čítania.

Aby to však nebolo len o takom „obyčajnom“ učení sa, na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania mali žiaci za úlohu nakresliť ľubovoľnú významnú historickú osobu svojimi očami. Žiaci rozvíjali touto činnosťou kreativitu, fantáziu, tvorivosť a vznikli naozaj krásne diela. Čo poviete?