Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Prevádzka ŠKD od 18. 1. 202111.1.2021

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že od 18. 1. plánujeme obnoviť prevádzku ŠKD:

1. ak bude od 18. 1. obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ - ŠKD bude v prevádzke po skončení vyučovania do 16.00,

2. ak sa od 18. 1. neobnoví prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ - ŠKD bude poskytovať výchovno-vzdelávaciu činnosť len pre žiakov zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu.

Prihlásené deti budú zadelené do malých skupín a budú s nimi pracovať  p. vychovávateľky. Činnosť ŠKD bude od 7.00 do 16.00. Všetci žiaci, ktorí budú prihlásení do ŠKD budú prihlásení aj na obedy. Prípadné odhlásenie z obedov vykonajú zákonní zástupcovia detí.

Záujem o ŠKD od 18. 1. (podľa bodu 2) zahláste triednym učiteľkám do 14. 1. 2021.

Všetci zamestnanci školy budú vykonávať prácu na pracovisku za predpokladu preukázania sa negatívnym výsledkom testu.

Prosíme rodičov, aby sa v záujme ochrany zdravia svojich detí, spolužiakov a zamestnancov školy, dali otestovať. Pri nástupe do ŠKD musia zákonní zástupcovia priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie a pokynov MŠVVaŠ a RÚVZ.