Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Obnovenie vyučovania od 8. 2. 20215.2.2021

Vážení rodičia!

Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky s účinnosťou od 8. 2. 2021 obnovuje školské vyučovanie pre žiakov prvého až štvrtého ročníka, prevádzku školského klubu detí a školskej jedálne.

Záujem o nástup dieťaťa do školy s podmienkou negatívneho testu zákonného zástupcu a tiež záujem o absolvovanie antigénového testu v škole je potrebné nahlásiť triednym učiteľkám.

Testovanie zákonných zástupcov žiakov bude v priestoroch školy v nedeľu 7. 2. 2021 vo vyhradenom čase - podľa harmonogramu, ktorý Vám oznámia triedne učiteľky.

Informácie pre testované osoby:

 • testovať sa bude v telocvični -  vchádzať sa bude cez zadný vchod do telocviční,
 • testovať sa môžu obaja rodičia - záujem prosíme nahlásiť  tr. učiteľke,
 • každá testovaná osoba - dostane potvrdenie o výsledku testu.

Zákonný zástupca odovzdá pred nástupom dieťaťa do školy čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je potvrdenie o negatívnom výsledku testu alebo potvrdenie o výnimke.

Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa sú uvedené v Prílohe 8b.

Organizácia vyučovania v 1. - 4. ročníku od 8. 2. 2021

 • prevádzka školy bude zabezpečená od 7:00 do 16:00,
 • žiaci môžu prísť do školy od 7:00 a do začiatku vyučovania budú v triedach - na každej chodbe bude zabezpečený dozor,
 • ranný školský klub (v školskej jedálni) nebude, pretože nie je povolené preskupovať deti do rôznych skupín,
 • rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný,
 • zdravotný filter budú pred vstupom do budovy školy vykonávať určení zamestnanci v čase od 7:00 – do 8:00 h.
 • vyučovanie bude začínať o 8:00, o 8:00 sa škola uzavrie,
 • organizácia vyučovania bude prispôsobená súčasnému stavu úpravou rozvrhu a úpravou časového členenia vyučovacieho dňa.

Žiaci budú mať skrátené vyučovanie

1. ročník –  do 11.30

2. ročník –  do 12.00

3. ročník  – do 12.20

4. ročník -  do 12.40

V uvedenom čase pôjdu na obed a potom do ŠKD alebo domov.

Odchod žiaka zo školy

 • po vyučovaní, ak nie je prihlásený do ŠKD a nechodí na obedy,
 • po obede, ak nie je prihlásený do ŠKD a chodí na obed je povinný obedovať so svojou skupinou, nemôže ísť na obed sám,
 • zo školského klubu detí:
  • v čase určenom zákonným zástupcom - ak žiak chodí domov sám a rodič odovzdal písomný súhlas,
  • zákonný zástupca si dieťa vyzdvihne pri hlavnom vchode - v dohodnutom čase,
  • na školskom dvore alebo v priestoroch školského areálu počas pobytu vonku - zákonní zástupcovia medzi deti nevstupujú, dodržiavajú odstup a hygienické zásady.

Dištančné vzdelávanie

Pre žiakov 5. - 9. ročníka bude škola naďalej zabezpečovať dištančné vzdelávanie, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.

Tlačivá na stiahnutie (sú aj v časti Tlačivá - Covid):

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Príloha 8b. Informácie pre dotknuté osoby.

Rozhodnutie ministra školstva.

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.