Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Slávnostné otvorenie šk. r. 2021/202224.8.2021

Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022 sa uskutoční 2. 9. 2021 od 8.00 na školskom dvore pred hlavných vchodom do budovy školy.

V prípade nepriaznivého počasia alebo zhoršenej epidemiologickej situácie bude slávnostné otvorenie šk. r. cez školský rozhlas (žiaci pôjdu do tried).

Organizačné pokyny:

  • žiaci 5. - 9. ročníka a Živej školy budú vchádzať do budovy cez hlavný vchod (vchod A), žiaci 1. - 4. ročníka vchodom pri šatníkoch (vchod B),
  • žiaci sa neprezúvajú a pri vstupe do budovy školy musia mať na tvári rúško,
  • rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný, žiaka 1. ročníka a nových žiakov môže sprevádzať 1 zákonný zástupca,
  • žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti.
  • prosíme Vás o dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických nariadení.

Ďalšie informácie:

  • vyučovanie dňa 2. 9. bude do 9.00,
  • rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried bude zverejnené 2. 9. na nástenke pred budovou školy,
  • obedy v ŠJ sa budú vydávať od 3. 9. na základe záväznej prihlášky,
  • vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD bude od 3. 9.,
  • o organizácii výchovy a vzdelávania od 3. 9. Vás budeme informovať.

Želáme Vám všetkým úspešný štart do nového školského roku!