Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Organizácia vyučovania od 2. 9. 202131.8.2021

Od 2. 9. 2020 – bude prebiehať riadne školské vyučovanie. Dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná (rodič môže ospravedlniť 5 za sebou idúcich dní, potom sa vyžaduje potvrdenie lekára).

Opatrenia:

 • používanie rúšok je povinné,
 • pri nástupe predkladá zákonný zástupca žiaka Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe idúcich dní (vrátane víkendu a sviatkov),
 • zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

2. 9. 2021 - Slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022:

 • 8.00 – Slávnostné privítanie žiakov 1. ročníka na školskom dvore (pred hladným vchodom), žiaci 2. – 9. ročníka pôjdu do tried,
 • 8.30 – Slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022 cez školský rozhlas - žiaci budú v triedach s tr. učiteľmi,
 • žiaci 5. – 9. ročníka a Živá škola budú vchádzať do budovy cez hlavný vchod (vchod A), žiaci 1. - 4. ročníka vchodom pri šatníkoch (vchod B),
 • žiaci sa neprezúvajú a pri vstupe do budovy školy musia mať na tvári rúško,
 • rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný, žiaka 1. ročníka a nových žiakov môže sprevádzať 1 zákonný zástupca,
 • vyučovanie dňa 2. 9. bude do 9.00 (1. ročník cca do 9.30),
 • žiaci sa záväzne prihlasujú na obedy v ŠJ od 3. 9.

3. 9. 2021 – 1. – 3. hodinu budú v triedach tr. učitelia, ďalšie vyučovanie bude podľa rozvrhu.

Organizácia vyučovania:

 • žiaci môžu vstúpiť do budovy školy v čase od 7:00 – do 8:00 h (1. stupeň od 6.30 v nevyhnutných prípadoch),
 • žiaci sa budú prezúvať od 6. 9.,
 • rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný, žiaka 1. ročníka môže do 10. 9. sprevádzať jeden zákonný zástupca v rúšku,
 • vyučovanie od 3. 9. bude prebiehať podľa rozvrhu,
 • žiaci 1. ročníka budú mať od 3. 9. do 10. 9. skrátené vyučovanie do 11.30.

Odchod žiakov zo školy

 • Žiaci 1. – 4. ročníka, ktorí nenavštevujú ŠKD odchádzajú domov po vyučovaní a obede.
 • Žiaci 1. – 4. ročníka, ktorí navštevujú ŠKD odchádzajú domov po dohode s vychovávateľmi vo vopred dohodnutom čase:
  po vyučovaní,
  o 14.00,
  o 15.00,
  o 15.30,
  o 16.00.
  Žiaci 5. – 9. odchádzajú domov hneď po vyučovaní alebo obede. Zdržiavať sa v priestoroch školy alebo na školskom dvore po vyučovaní je zakázané!