Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Slávnostné otvorenie šk. r. 2022/202324.8.2022

Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie šk. r. 2022/2023 sa uskutoční 5. 9. 2022 od 8.00 na školskom dvore pred hlavným vchodom do budovy školy. V prípade nepriaznivého počasia bude slávnostné otvorenie šk. r. 2022/2023 cez školský rozhlas (žiaci pôjdu do tried). Po skončení sa žiaci v sprievode tr. učiteľov presunú do tried.

Vyučovanie dňa 5. 9. bude do 9.00 (1. ročník cca do 10.00).

Rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried bude zverejnené 5. 9. na nástenke pred budovou školy.

Žiaci sa 5. 9. záväzne prihlasujú na obedy v ŠJ. Obedy sa budú vydávať od 6. 9. na základe záväznej prihlášky,

Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD bude od 6. 9.

Od 5. 9. 2022 – bude prebiehať riadne školské vyučovanie. Dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná (rodič môže ospravedlniť 5 za sebou idúcich dní, potom sa vyžaduje potvrdenie lekára).

Organizačné pokyny:

 • rodič predkladá pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie môže rodič predložiť cez Edupage alebo v písomnej forme.
 • školy sa budú v šk. r. 2022/2023 riadiť dokumentom Zelená otvoreným školám vydaným ministerstvom školstva SR dňa 15. 8. 2022.

Vstup do budovy školy:

 • žiaci od 6. 9. 2022 môžu vstúpiť do budovy školy v čase od 7.15 – do 8.00 h, ŠKD bude od 6.30 v školskej jedálni,
 • žiaci sa od 6. 9. budú prezúvať,
 • rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný, žiaka 1. ročníka môže  sprevádzať jeden zákonný zástupca,
 • žiaci 5. - 9. ročníka a Živej školy budú vchádzať do budovy cez hlavný vchod (vchod A), žiaci 1. - 4. ročníka vchodom pri šatníkoch (vchod B),

Organizácia vyučovania:

Vyučovanie od 6. 9. bude prebiehať podľa rozvrhu.

 • V utorok 6. 9. 2022 budú  1. – 3. hodinu  v triedach tr. učitelia, ďalšie vyučovanie bude podľa rozvrhu.
 • Žiaci 1. ročníka budú mať od 6. 9. do 9. 9. skrátené vyučovanie do 11.30.

Odchod žiakov zo školy:

 • Žiaci 1. – 4. ročníka, ktorí nenavštevujú ŠKD odchádzajú domov po vyučovaní a obede.
 • Žiaci 1. – 4. ročníka, ktorí navštevujú ŠKD odchádzajú domov po dohode s vychovávateľmi vo vopred dohodnutom čase - po vyučovaní alebo o 14.00, 15.00, 15.30, 16.00.
 • Žiaci 5. – 9. odchádzajú domov hneď po vyučovaní alebo obede. Zdržiavať sa v priestoroch školy alebo na školskom dvore po vyučovaní je zakázané!

Želáme Vám všetkým úspešný štart do nového školského roku!