Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD9.1.2023

Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecným záväzným nariadením Mesta Nové Zámky č. 7/2022 zo dňa 14.12.2022 výšku príspevku v školskom klube detí sumou 15,00 €, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2023.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa uhrádza.

Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Ak zákonný zástupca odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie príspevku.

Spôsob úhrady :

-         Mesačná platba sa uskutočňuje bankovým prevodom s možnosťou uhradenia niekoľkých mesiacov naraz

-         Platobný systém je prepojený s EduPage v časti Platby

-         Bankový účet pre ŠKD : SK53 1111 0000 0016 7991 8006

-         Pri zadávaní platby je potrebné uviesť :

- variabilný symbol, ktorý mu bol pridelený

- meno a priezvisko dieťaťa, triedu