Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Pokyny pre stravníkov od 1. 9. 202325.8.2023

Podľa zákona o dotáciách dieťa má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku poplatku za stravnú jednotku  za obed/deň, ktorá bude zúčtovaná z jednorázového príspevku na stravovanie (20 €).

I. stupeň (1. - 4. ročník):

Stravná jednotka: 1,50  €/ 1 obed

Poskytnutá dotácia na 1 obed: 2,10 €

Režijný poplatok: 4,00 €/ mesiac

II. stupeň (5. – 9. ročník):

Stravná jednotka: 1,70 €/ 1 obed

Poskytnutá dotácia na 1 obed: 2,30 €

Režijný poplatok: 4,00 €/ mesiac

Za september - december 2023 bude platba za stravovanie účtovaná nasledovne:

-          20,00 € jednorazový príspevok,

-          4,00 € /mesiac režijný poplatok od septembra do decembra 2023 (t.j. za 4 mesiace 16,00 €),

-          z tejto sumy (36 €) budú odpočítane preplatky za predchádzajúce obdobie,

-          sumu (podľa šeku) prosíme zaplatiť najneskôr do 10. 9. 2023.

Nevyčerpaný jednorázový príspevok na stravovanie (20 €) bude vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa na konci zúčtovacieho obdobia. (Žiakom 9. ročníka v júli 2024, ostatným žiakom sa prenáša do šk. r. 2024/2025).

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň! Výnimkou je pondelok v každom týždni, kedy je to možné telefonicky do 8:00 hod.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastného obedára v čase od 14.00 - 14.15 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku poplatku za stravnú jednotku: 1. - 4. ročník – 1,50€, 5. - 9. ročník 1,70€. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

-              telefonicky na tel. č.:  035/6420772 alebo 0911979637

-              osobne v Školskej jedálni  pri ZŠ

-              cez EduPage