Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zverejnenie výsledkov výberového konania9.5.2024

MESTO NOVÉ ZÁMKY, Hlavné námestie 10,  940 02 Nové Zámky

Výpis zo zápisnice

z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky

 

Dňa 7. mája 2024 sa od 15.30 hod. uskutočnilo na Základnej škole, Mostná 3, Nové Zámky, výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky.

Na základe oznámenia  o vyhlásení výberového konania, ktoré bolo zverejnené na  internetovej stránke Mesta Nové Zámky www.novezamky.sk, na úradnej tabuli, v tlači CASTRUM NOVUM a v NZTV do dňa 17. apríla 2024 podal žiadosť  o účasť  vo výberovom konaní 1 uchádzač. Po vykonaní kontroly požadovaných dokladov bol  na výberové konanie pozvaný 1 uchádzač.

Výberové konanie sa uskutočnilo formou osobného pohovoru a zúčastnil sa ho 1 uchádzač.

Na základe výsledkov z osobného pohovoru členovia výberovej komisie rozhodli, že  uchádzač PaedDr. Peter Halmeš vyhovel stanoveným podmienkam.

Zloženie výberovej komisie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky bolo nasledovné:

 1. PaedDr. Adriana Aggová       predsedníčka RŠ
 2. Mgr. Monika Garaiová
 3. Erika Kvasnovská
 4. Csilla Szlamenka
 5. Ing. Michal Macák
 6. Ing. Katarína Pokorná
 7. Mgr. Andrea Szabóová
 8. Mgr. Koloman Forró
 9. MUDr. Monika Kolejáková
 10. Ing. Martin Vyžinkár
 11. Bc. Michal Prešinský
 12. Mgr. Erika Volárová
 13. Ing. Ján Goldschmidt           

Nové Zámky, 09. 05. 2024