Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Matematika na Mostnej zábavou a hrou!16.2.2017

Vážení rodičia!

ZŠ Mostná ako prvá v Nových Zámkoch zavádza od budúceho školského roka 2017/2018 v  prvom ročníku modernú inovatívnu metódu, populárnu najmä v zahraničí.

Hejného metóda vyučovania matematiky je založená na 40 ročných skúsenostiach. Každý žiak sa matematiku naučí ľahko, hravou formou, odmenou nie je známka, ale náročnejší príklad. Učí sa bez stresu, hľadajú sa spoločné riešenia, chyby nie sú prekážkou.

Deti sú povzbudené vlastnými úspechmi a nadobudnú sebadôveru pri riešení praktických úloh zo života.

Pani učiteľky Eva Moravčíková a Ildikó Švecová  získali osvedčenie na vyučovanie matematiky Hejného metódou. Chcú naučiť matematiku hrou, s ľudským prístupom, bez strachu a s nadšením. Úspech zažije každý.

 

12 základných princípov Hejného metódy

1. Budovanie SCHÉM

Ide o prepojenie znalostí týkajúcich sa už známeho prostredia. Deti disponujú s mnohými informáciami, ktoré sú umiestené v ich vedomí, ale nevedia ich použiť okamžite. Napríklad, keď sa vás niekto opýta na počet okien a dverí v dome, neviete hneď odpovedať. Potom si dom predstavíte a vo svojich myšlienkach reálne počítate. Práve tento súbor dostupných informácii sa nazýva schéma vášho domu. Rovnako ako vy, aj deti vedia veci, ktoré sme ich nemuseli učiť.

2. Práca v prostredí

Ak dieťa pozná dané prostredie, nerozptyľuje sa neznámymi vecami, ale plne sa sústredí na daný príklad. Systém matematických prostredí používa Hejného metóda tak, aby obsahoval všetky štýly a fungovanie detskej mysle. Ak dieťa pochopí princíp fungovania nejakého príkladu, vhodné je ho posadiť do rôznych prostredí, čím si pedagóg overí správnosť chápania dieťaťa a samotné dieťa zistí, že schéma príkladu sa opakuje, len prostredie sa mení a dané informácie si uloží.

3. Prelínanie tém

Informácie nepodáva pedagóg mechanicky, ale nechá dieťa rozmýšľať o daných vedomostiach, ktoré má a tie sa dieťaťu kedykoľvek vybavia. Tiež neoddeľujeme od seba javy a pojmy, ale pri riešení príkladov používame rôzny stratégie. Dieťa si nakoniec zvolí spôsob, ktorý mu vyhovuje.

4. Rozvoj osobnosti

Jednou z hlavných motivácii profesora Hejného pri vytváraní jeho metódy bola práve podpora samostatného uvažovania dieťaťa. Žiaci by nemali zdieľať názory skupiny ľudí len preto, lebo ich je väčšina. Deti by mali predovšetkým argumentovať, diskutovať, vyhodnocovať a svoje myšlienky zdieľať.

5. Správna motivácia

Úlohy, ktoré deti riešia pomocou Hejného metódy ich nedesia, ale riešia ich s radosťou. Správna motivácia k takémuto postoju ide z detí sama od seba, nie je vynucovaná. Deti prichádzajú na riešenia predovšetkým vďaka sebe a svojej snahe, čo ich motivuje riešiť ťažšie príklady a uvedomujú si radosť z vlastného úspechu.

6. Reálne skúsenosti

Stratégie riešenia príkladov využívajú vlastné skúsenosti detí, čím dieťa dokáže urobiť skutočný úsudok. Napríklad deti šijú šaty pre kocku, čím sa naučia  ako počítať obsah, obvod, koľko má kocka vrcholov a podobne.

7. Motivuje k ďalšiemu štúdiu

Tá najúčinnejšia motivácia je samotný detský úspech, z tej úprimnej radosti. Vo vysokej miere detí motivuje aj uznanie spolužiakov a pedagógov. Ak sa vám niečo podarí, máte chuť sa tomu venovať a veríte, že sa vám to podarí opäť a nie len v matematike.

8. Vlastný poznatok

Dáte dieťaťu úlohu, v ktorej má k dispozícii tri paličky a on musí zhotoviť štvorec. Prikladá jednu paličku ku druhej a zistí, že z troch paličiek nevytvorí štvorec. Čím viac uvažuje nad daným počtom paličiek a tvarom, vytvára geometrický útvar trojuholník. S daným počtom paličiek sa iný predmet zhotoviť nedá a tak dieťa na základe vlastného úsudku vyriešilo danú úlohu. Takýmto zmýšľaním dokáže zistiť schémy na obvod i obsah útvarov.

9. Pozícia učiteľa

Učiteľa si každý z nás predstaví ako prednášajúceho pred tabuľou, ktorý niečo vysvetľuje a opisuje. Študenti počúvajú, niečo si zapíšu do zošita  a svoje poznámky sa memorujú naspamäť. Hejného metóda stavia učiteľov do úplne inej pozície. Žiaci v triede spoločne premýšľajú, diskutujú a a učiteľ túto diskusiu moderuje. Ich vlastné postrehy a nápady len usmerňuje správnym smerom

10. Učenie sa na chybách

Hejného metóda využíva chyby ako prostriedok učenia, kedy si deti rozanalyzujú nesprávne odpovede a to ich dovedie k hlbším poznatkom, ktoré si rýchlejšie zapamätajú. Pedagógovia tak chyby podporujú a nechávajú deti vysvetľovať, ako sa k nesprávnym odpovediam dopracovali.

11.  Primerané výzvy

Učebnice matematiky, ktorých tvorcom bol aj profesor Hejný, obsahujú príklady všetkých úrovní. Nájdu sa tam príklady pre šikovnejších a nadaných študentov, ale aj pre slabších žiakov, ktorí vyriešením jednoduchších úloh predchádzajú pocitu hanby  a úzkosti. Pedagógovia rozdeľujú jednotlivé príklady tak, ako jednotlivci potrebujú.

12. Podpora spolupráce

Ak by ste sedeli v triede, dlho by ste čakali na moment, že sa výsledok objaví na tabuli. Riešenie príkladu sa v triede objaví na základe spolupráce, kedy žiaci hovoria svoje poznatky a ten, čo pozná správnu odpoveď ju povie ostatným. Tým sa však jeho úloha nekončí, ale svojim spolužiakom vysvetľuje, ako k danému výsledku prišiel a odpovedá im na ich otázky a poznámky. Žiaci si budujú poznatky, nad ktorými stále premýšľajú a na dané vedomosti nabaľujú.

Výučba nie len u nás, ale aj v zahraničí

Hejného metóda sa teší popularite najmä v Čechách, kde touto metódou vyučuje niekoľko stoviek základných škôl, zatiaľ čo na Slovensku to nie sú ani dve desiatky. Záujem o výučbu touto metódou prejavilo susedné Poľsko, ale aj Taliansko, Grécko, Fínsko, Švédsko a Kanada.

 

Viac informácií: Hejného metóda.