Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Hejného metóda výučby matematiky4.11.2018

„Hľaď, aby tvoja snaha naučiť žiakov matematiku neprevýšila tvoju snahu vychovať slušných ľudí.“

Vít Hejný

 

V tomto duchu sa v dňoch 21.a 22.septembra 2018 uskutočnilo školenie pre učiteľov ZŠ na Mostnej ulici zamerané na metodiku výučby matematiky Hejného metódou s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia. Vyučovanie touto metódou vedie k dvom cieľom, aby žiak bol:

  • činorodý, sebavedomý, zodpovedný a spokojný
  • užitočný pre svoje okolie a spoločnosť

Výučba prispieva k tomu, aby človek vedel kriticky myslieť, analyzovať rôzne problémové situácie a hľadať nové riešenia či už samostatne alebo v tíme. Žiaci majú radosť z práce, badať nárast sociálnych a intelektuálnych schopností, rozširujú a prehlbujú sa znalosti pojmov, vzťahov, procesov a argumentov. Pri tvorivej práci sú prítomné aj chyby, ktoré sú dôležitým nástrojom poznania.

Úlohy v učebniciach sú zasadené do rôznych prostredí. Sú motivačne nastavené tak, aby zachytili všetky štýly učenia sa a fungovania detskej mysle. Učitelia sa na školení oboznámili s prostredím Krokovanie a schody, Stavby z kociek, Rytmus, Autobus, Dedo Lesoň, Geodosky, Skladanie a strihanie. Školenie organizovala spoločnosť Indícia, ktorá tiež distribuuje učebnice, metodické príručky a didaktické pomôcky špecifické pre výučbu Hejného metódou. Na našej škole vyučujeme touto metódou už druhý rok. Na hodinách využívame napr. šípkový zápis pri krokovaní, krokovacie pásy /základy ščítania a odčítania/,  hracie kocky demonštračné i žiacke, penové kocky pri výučbe stavieb /rozvoj 3D predstavy/, plastové  geodosky s gumičkami /geometrické tvary, obvod a obsah/, súčtové trojuholníky, bukové drievka na riešenie rôznych geometrických hlavolamov a zlomky /kruhové výseky/ na jednoduchšie pochopenie konceptu zlomkov.

Filozofiou Hejného metódy je učiť sa vzájomne od seba, pomáhať si, rešpektovať sa, hľadať cesty na dosiahnutie cieľa. Radosť z úspechu detí nám dodáva energiu do ďalšej práce .

Za finančnú podporu školenia a nákupu metodických pomôcok Nadácii Vokswagen Slovakia ďakujeme.