Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Obnovenie vyučovania22.4.2021

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky s účinnosťou od 26. 4. 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

Vyučovanie od 26. 4. bude prebiehať prezenčne v 1. - 9. ročníku.

Podmienkou nástupu žiaka do školy je:

  • negatívny test žiaka 2. stupňa,
  • negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca odovzdá pred nástupom žiaka do školy čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorého prílohou je potvrdenie o negatívnom výsledku testu alebo potvrdenie o výnimke. Potrebné tlačivá nájdete tu: Tlačivá - Covid.

Žiaci budú mať vyučovanie:

  • 1. ročník –  do 11.30
  • 2. ročník –  do 12.00
  • 3. ročník  – do 12.20
  • 4. ročník -  do 12.40
  • 5. - 7. ročník – do 13.00
  • 8. - 9. ročník – do 13.15

Organizácia vyučovania

Upravený rozvrh, ktorý budú mať žiaci 5. - 9. ročníka počas adaptačného obdobia a podrobnejšie informácie k nástupu do školy dostanú žiaci prostredníctvom triednych učiteľov.

Školská dochádzka

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka alebo žiak 5. - 9. ročníka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka 5. - 9. ročníka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR hlásením o jej zanedbávaní,

2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

 

Tlačivá - Covid

Viac informácií nájdete na:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/