Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Informácie pre rodičov prvákov24.8.2022

Slávnostné otvorenie šk. r. 2022/2023 sa uskutoční 5. 9. 2022 od 8.00 na školskom dvore pred hlavných vchodom do budovy školy.

V prípade nepriaznivého počasia bude slávnostné otvorenie šk. r. 2022/2023 cez školský rozhlas (žiaci pôjdu do tried).

Triedne učiteľky:

I. A – Mgr. Andrea Hrabovszká

I. B – PaedDr. Adriana Aggová

I. C – Mgr. Anna Pásztó

I. D – Mgr. Peter Úll

Zaradenie žiakov do tried bude zverejnené 5. 9. na nástenke pred budovou školy.

Pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní predkladá rodič Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v písomnej podobe alebo po aktivácii konta cez Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

Rodičia si môžu aktivovať prístup do Edupage pomocou linku, ktorý bude zaslaný na  emailovú adresu uvedenú pri zápise.

Žiaka 1. ročníka môžu do budovy školy sprevádzať rodičia.

Aktovka v prvý deň nie je nutná.

Tr. učiteľky poskytnú rodičom základné informácie ohľadom organizácie nasledujúcich dní. Predpokladaný záver je o 10.00.

V tento deň Školská jedáleň (ŠJ) ani Školský klub detí (ŠKD - družina) nie sú v prevádzke. Svoju činnosť začínajú od 6. 9.2022. Prihlásenie do ŠJ a ŠKD sa uskutoční 5. 9. v triedach.

Od 6. 9. do 9.9.2022 budú mať prváci každý deň vyučovanie do 11.30 – v tomto čase pôjdu domov  alebo na obed. Po vyučovaní začína činnosť ŠKD.

Od 12.9.2022 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu.

Zoznam pomôcok odporúčaných pre prvákov:

https://www.zsmostna.sk/878-pomocky-pre-ziakov

Viac informácií Vám 5. septembra poskytnú triedne učiteľky.