Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Slávnostné otvorenie šk. r. 2023/202428.8.2023

Vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie šk. r. 2023/2024 sa uskutoční 4. 9. 2023 od 8.00 na školskom dvore pred hlavným vchodom do budovy školy. Po skončení sa žiaci v sprievode tr. učiteľov presunú do tried.

V prípade nepriaznivého počasia bude slávnostné otvorenie šk. r. 2023/2024 cez školský rozhlas (žiaci pôjdu do tried).

Vyučovanie dňa 4. 9. bude do 9.00 (1. ročník cca do 10.00).

Žiaci sa 4. 9. záväzne prihlasujú na obedy v ŠJ. Obedy sa budú vydávať od 5. 9. na základe záväznej prihlášky,

Vyučovanie podľa rozvrhu a činnosť ŠKD bude od 5. 9.

Od 4. 9. 2023 – bude prebiehať riadne školské vyučovanie. Dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná (rodič môže ospravedlniť 5 za sebou idúcich dní, potom sa vyžaduje potvrdenie lekára).

Vstup do budovy školy:

 • žiaci od 5. 9. 2023 môžu vstúpiť do budovy školy v čase od 7.15 – do 8.00 h, ŠKD bude od 6.30 v školskej jedálni,
 • žiaci sa od 5. 9. budú prezúvať,
 • rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný, môžu sprevádzať len žiakov 1. ročníka a nových žiakov,
 • žiaci 5. - 9. ročníka a Živej školy budú vchádzať do budovy cez hlavný vchod (vchod A), žiaci 1. - 4. ročníka vchodom pri šatníkoch (vchod B),

Organizácia vyučovania:

 • Vyučovanie od 5. 9. bude prebiehať podľa rozvrhu.
 • V utorok 5. 9. 2023 budú  1. – 3. hodinu  v triedach tr. učitelia, ďalšie vyučovanie bude podľa rozvrhu.
 • Žiaci 1. ročníka budú mať od 5. 9. do 8. 9. skrátené vyučovanie do 11.30.

Odchod žiakov zo školy:

 • Žiaci 1. – 4. ročníka, ktorí nenavštevujú ŠKD odchádzajú domov po vyučovaní a obede.
 • Žiaci 1. – 4. ročníka, ktorí navštevujú ŠKD odchádzajú domov po dohode s p. vychovávateľmi vo vopred dohodnutom čase.
 • Žiaci 5. – 9. odchádzajú domov hneď po vyučovaní alebo obede. Zdržiavať sa v priestoroch školy alebo na školskom dvore po vyučovaní je zakázané!

Informácie pre rodičov budúcich prvákov

 • Rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried bude zverejnené 4. 9. 2023 na nástenke pred budovou školy.
 • Žiaka 1. ročníka môžu do budovy školy sprevádzať rodičia.
 • Aktovka v prvý deň nie je nutná.
 • Tr. učiteľky poskytnú rodičom základné informácie ohľadom organizácie nasledujúcich dní. Predpokladaný záver je o 10.00.
 • Dňa 4. 9. Školská jedáleň (ŠJ) ani Školský klub detí (ŠKD) nie sú v prevádzke. Svoju činnosť začínajú od 5.  9. 2023. Prihlásenie do ŠJ a ŠKD sa uskutoční 4. 9. v triedach.
 • Od 5. 9. do 8. 9. 2023 budú mať prváci každý deň vyučovanie do 11.30 – v tomto čase pôjdu domov  alebo na obed. Po vyučovaní začína činnosť ŠKD.
 • Od 11. 9. 2023 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu.
 • Rodičia si môžu aktivovať prístup do Edupage pomocou linku, ktorý im bol zaslaný  na emailovú adresu uvedenú pri zápise.
 • Zoznam pomôcok odporúčaných pre prvákov: https://www.zsmostna.sk/878-pomocky-pre-ziakov
 • Viac informácií Vám 4. septembra poskytnú triedne učiteľky.

Želáme Vám všetkým úspešný štart do nového školského roku!