Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Darujte nám 2% z Vašej dane12.4.2018

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z Vašej dane!

Podľa zákona, môžete  2 % z Vašich daní z príjmov, darovať neziskovej organizácii, akou je aj naše združenie MOSTNÁČIK. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Darované 2 % sú pre nás prejavom dôvery a podporou v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Všetkým prispievateľom vopred srdečne ďakujeme!

PaedDr. Peter Halmeš, riaditeľ školy

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% z Vašich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Do 15.2.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane .

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

MOSTNÁČIK

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Základná škola Mostná 3, 94058 Nové Zámky

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

50101013

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Určiť môžete jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

MOSTNÁČIK

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Základná škola Mostná 3, 94058 Nové Zámky

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

50101013

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.