Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Obnovenie vyučovania pre žiakov 6. – 9. ročníka od 22. 6. 202017.6.2020

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu, usmernení hlavného hygienika a v súčinnosti so zriaďovateľom Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky s účinnosťou od 22. 6. 2020 obnovuje školské vyučovanie pre žiakov šiesteho až deviatého ročníka.

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Voľbu či žiak nastúpi alebo nenastúpi do školy ste nahlásili triednemu učiteľovi.

Organizácia vyučovania v 5. - 9. ročníku od 22. 6. 2020 do konca šk. r. 2019/2020

 • Žiaci 5. – 9. ročníka môžu prísť do školy od 7:00 a do začiatku vyučovania budú vo svojich triedach – na každej chodbe bude zabezpečený dozor.
 • Žiaci sa nebudú prezúvať, veci si budú odkladať vo svojej triede.
 • Rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný.
 • Žiaci môžu vstúpiť do budovy školy v čase od 7:00 – do 8:00 h. Ranný filter bude zabezpečený dezinfekciou rúk:
  • vchod A (hlavný vchod): 5. B, 6. A, 7. A, 8. A, 9. A
  • vchod B (pri šatníkoch): 5. A, 7. B, 8. B, 9. B
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy počas výchovno – vzdelávacieho procesu.
 • Pri ceste do a zo školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Organizácia vyučovania bude prispôsobená súčasnému stavu úpravou rozvrhu a úpravou časového členenia vyučovacieho dňa. Vyučovanie bude trvať do:
  • 11.15 - 8. a 9. ročník
  • 11.30 - 5. – 7. ročník
 • 22. 6. a 23. 6. bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu (informáciu dostanú žiaci od triednych učiteľov),
 • 25. 6. – 29. 6. – odovzdávanie a preberanie učebníc, odovzdávanie kľúčikov od skriniek, vlastný program,
 • 30. 6. – odovzdávanie vysvedčení:
  • 1. – 8. ročník: 8.00 – 9.00,
  • 9. ročník: od 9.00

Zákonný zástupca

 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy (22. júna), alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 1: Vyhlásenie).
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Žiak bude nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy okrem svojej triedy a vonkajších priestorov školy.

Obed:

 • Žiaci pôjdu na obed v sprievode triedneho učiteľa - podľa časového harmonogramu. Jedlo si prevezmú pri okienku a žiaci jednej skupiny si sadnú spolu do vyčlenenej časti jedálne.
 • Žiaci strávia v jedálni len nevyhnutný čas na konzumáciu jedla a dodržiavajú všetky hygienické nariadenia – používanie rúšok, odstupy!

Odchod žiaka zo školy

Žiaci 5. – 9. odchádzajú domov hneď po vyučovaní alebo obede.

Zdržiavať sa v priestoroch školy alebo na školskom dvore po vyučovaní je zakázané!

Príloha 1:

Vyhlásenie.docx

Vyhlásenie.pdf